Podmínky ochrany osobních údajů

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

I. Právní základ zpracování osobních údajů
Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES [obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „nařízení či GDPR“)].

Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů je zejména splnění zákonné povinnosti (viz zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, zákon č. 634/1992, o ochraně spotřebitele a další příslušné právní předpisy), splnění závazků ze smlouvy, na jejímž základě Vám poskytujeme zboží a služby, v případě zasílání příležitostných obchodních sdělení vztahujícímu se k prodanému produktu, službě nebo zboží zpracováváme Vaše osobní údaje na základě oprávněného zájmu, protože lze předpokládat, že Vás další nabídka obdobných produktů, zboží a služeb může zajímat a souhlas klienta se zasíláním obchodních sdělení Zpracování Vašich osobních údajů pro účely poskytování zboží a služeb je zákonným požadavkem.

II. Identifikace správce osobních údajů
Správcem Vašich osobních údajů je Kateřina Klíčová, se sídlem Sadová 1517/2, 680 01 Boskovice, IČO 87205602. Kontaktním údajem správce je sídlo podnikatele: Sadová 1517/2, 680 01 Boskovice, či elektronická adresa: brandforfench@gmail.com. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

III. Rozsah zpracování osobních údajů
Na základě Vašeho souhlasu podnikatel zpracovává tyto osobní údaje: jméno a příjmení, název právnické osoby či firmu obchodní společnosti a družstva, sídlo, IČO, e-mail, telefonní číslo a
číslo bankovní účtu.

Zpracovávány jsou pouze takové Vaše osobní údaje, aby bylo možné Vám poskytovat zboží a služby, o něž projevíte zájem, a zajistit Vaši profesionální obsluhu.

Podnikatel zpracovává osobní údaje, které jste vyplnili v rámci kontaktního formuláře, při zaslání objednávky, předání kontaktu při jednání (např. předání vizitky při jednání) a dalších předání údajů z Vaší strany v rámci obchodních a obdobných jednání.

IV. Účel zpracování osobních údajů
Vaše osobní údaje jsou zpracovány za účelem vedení obchodní a obdobné dokumentace související s podnikáním, vedení objednávacích systémů, vedení adresářů klientů a obchodních
partnerů, zpracování výkazů pro orgány veřejné moci, účetních a daňových operacích, vedení evidence stížností, vedení seznamů vyřazené dokumentace, vedení reklamací, vedení evidence o příjmech a výdajích podnikatele, přijatých platbách a o hospodaření, jak vyplývají z předpisů upravujících daně a účetnictví, splnění dalších právních povinností kladených právním řádem na podnikatele.

V. Zpracování osobních údajů a jejich ochrana
Podnikatel zpracovává Vaše osobní údaje manuálně i automatizovaně. Ze strany správce však nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení. Ochrana Vašich osobních údajů je organizačně a technicky zabezpečena v souladu s příslušnými právními předpisy.

K ochraně osobních údajů před neoprávněným přístupem, používáním a zveřejněním jsou využívány různé technologie, postupy a procesy. Poskytnuté osobní údaje jsou například zpracovány na počítačových systémech a uchovány v datových úložištích s omezeným přístupem, která nejsou umístěna na nestřeženém místě.

Osobní údaje shromažďované podnikatelem jsou zpracovány a uloženy na území České republiky, tj. na území Evropské unie.

Osobní údaje, které o Vás podnikatel vede za účelem poskytování zboží a služeb, smí být poskytnuty jen Vám a za zákonných podmínek též orgánu veřejné moci.

VI. Doba zpracování osobních údajů
Podnikatel uchovává Vaše osobní údaje po dobu nezbytně nutnou k poskytování zboží a služeb, dokončení požadovaných transakcí nebo k dalším nezbytným účelům, jako je zejména dodržování právních povinností, smluvních závazků, řešení sporů a právní vymáhání sjednaných dohod, pro případná soudní či obdobná řízení nebo pro jiný oprávněný zájem. Tyto potřeby jsou rozdílné v závislosti na druhu poskytovaného zboží a služby.

Podnikatel je rovněž povinen zajistit dokladování výpočtu a odvodu daní vyplývající z příslušných právních předpisů (10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se plnění uskutečnilo), což má vliv i na Vaše osobní údaje.

Pro ostatní účely, nebudete-li nadále zákazníkem podnikatele, budou Vaše osobní údaje zpracovávány po dobu 3 let.

VII. Další příjemci osobních údajů
Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou zasílatelské společnosti a jiné osoby podílející se na dodání zboží či služeb, a osoby zajišťující pro správce technické služby související s provozem jeho webových stránek, včetně provozu software a ukládání dat.

Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo Evropskou unii) nebo mezinárodní organizaci.

VIII. Práva subjektu osobních údajů
Obecně za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.

V případě, že se zpracování osobních údajů zakládá na Vašem souhlasu, máte právo svůj souhlas pro budoucí zpracování kdykoli a bez uvedení důvodu odvolat. Právo na výmaz osobních údajů se vztahuje jen na osobní údaje, které jsou zpracovávány k jiným účelům, než je poskytování zboží či služeb. Osobní údaje, které jsou o Vás vedeny za účelem poskytování zboží či služeb, vymazat po dobu trvání závazkového vztahu nelze, stejně tak po dobu plnění povinností pro podnikatele vyplývající z příslušných právních předpisů.

Omezení zpracování osobních údajů pak znamená, že Vaše osobní údaje, u nichž bylo zpracování omezeno, je nezbytné označit a po dobu trvání omezení je nelze dál zpracovávat s výjimkou jejich uložení. Právo na omezení zpracování je dáno tehdy, jestliže je popírána přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby bylo možné přesnost osobních údajů ověřit; zpracování je protiprávní a Vy odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte místo toho o omezení jejich použití; jestliže již Vaše osobní údaje podnikatel pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků; anebo jste vznesl námitku proti zpracování, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody pro zpracování převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami.

Obecně nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů je však nutným požadavkem pro komunikaci s Vámi a uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí Vašich osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či ji ze strany správce splnit.

V případě, že jsou Vaše osobní údaje zpracovávány pro účely oprávněných zájmů podnikatele, máte kdykoliv právo vznést proti takovému zpracování námitku. Námitku můžete vznést na adresách uvedených čl. II. Pokud takovou námitku vznesete, je podnikatel oprávněn v takovém zpracování pokračovat jen tehdy, pokud prokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, a dále tehdy, pokud půjde o zpracování nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků či splnění povinností pro podnikatele vyplývajících z příslušných právních předpisů.

V neposlední řadě máte rovněž právo podat stížnost u dozorového úřadu, a to v případě, že se domníváte, že zpracováním osobních údajů dochází k porušení právních předpisů o ochraně osobních údajů. Stížnost můžete podat u dozorového úřadu v místě svého obvyklého bydliště, místě výkonu zaměstnání nebo v místě, kde došlo k údajnému porušení. V České republice je dozorovým úřadem Úřad na ochranu osobních údajů, sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

IX. Poučení o zpracování osobních údajů prostřednictvím síťových identifikátorů
Pro rozlišení jednotlivých počítačů a individuální nastavení některých služeb jsou na webových stránkách podnikatele využívány takzvané soubory cookies. To jsou malé textové soubory, které server ukládá pomocí webového prohlížeče do jednotlivých počítačů.

Pokud má Váš prohlížeč použití cookies povoleno, lze vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním standardních cookies. Nastavení cookies můžete kdykoliv změnit přímo ve Vašem prohlížeči.
V souladu s § 89 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, jste tímto informování, že server využívá pro svoji činnost tzv. cookies. Významné však je, že žádná z cookies použitých na webových stránkách podnikatele přitom nesbírá informace, jež by obsahovaly Vaše přímé identifikační údaje, jedná se pouze o tzv. technické cookies, které jsou potřebné pro správné zobrazení stránky apod., tj. neslouží pro jiné zvláštní, např. marketingové účely.

Zpět do obchodu